Niekonstytucyjność ustawy epidemicznej z 2008 roku

Uważam, że należy skierować do Trybunału Konstytucyjnego skargę na niekonstytucyjność: ustawy „O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” z 2008 (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570).

Ustawa ta (w mojej opinii) bezpodstawnie wprowadza quasi-stan nadzwyczajny, wykraczający poza zapisy Konstytucji zawarte w Rozdziale XI

Wraz z wprowadzaniem Konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego rząd ma prawo ograniczyć część naszych praw obywatelskich w celu zapobiegania określonym zagrożeniom. Obecnie funkcjonujący stan epidemiczny ogranicza nasze prawa bez wymaganego i opisanego w Ustawie Zasadniczej stanu nadzwyczajnego, co za tym idzie bez konieczności realizowania opisanych w Konstytucji RP wymogów prawnych z nim związanych.

Uzasadnienie:

Konstytucja RP w Rozdziale II (WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA) Przyznaje nam szereg praw wywiedzionych z dorobku humanistycznego społeczeństw demokratycznych. Opisują je „Prawa człowieka” Prawa te są niezbywalne.

Ograniczyć te prawa może rząd w celach opisanych w Konstytucji stosując jeden ze stanów nadzwyczajnych, a stosuje go wtedy i tylko wtedy, gdy wymaga tego bezpieczeństwa i dobro obywateli.

Na dzień dzisiejszy te warunki nie są spełnione.

W efekcie wprowadzenia niekonstytucyjnego quasi-stanu nadzwyczajnego naruszane są nasze prawa do zgromadzeń, wolności słowa i wolności osobistej. Rząd wykorzystuje Policję Państwową do represjonowania obywateli, nieuzasadnionego legitymowania, nakładania bezpodstawnie mandatów porządkowych i zatrzymywania. Zdarza się naruszanie zasady wolności prasy.

Powołując się na wyżej wymienioną ustawę rząd bezprawnie nakłada na obywateli kary administracyjne ferowane przez Sanepid (Organ administracji państwowej) Nie podlegają one normalnemu trybowi zaskarżenia do sądu, mają status natychmiastowej egzekucji i są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do szkodliwości wykroczenia.

Ta praktyka jest „kalką” rozwiązania prawnego w II RP powołującemu do życia obozu w Berezie Kartuskiej.

Motywuję mój wniosek tezą iż przywrócenie stanu prawnego jest możliwe jedynie wtedy gdy usuniemy źródło bezprawia!

(quod erat demonstrandum)

 

 

Cezary Żurawski

Autor

naszpps-admin

Były konstruktor w zakładach przemysłu obronnego, Pracownik Biura prasowego OPZZ, członek Polskiej Partii Socjalistycznej, obecnie emeryt.